Lisäetuuskorvaukset sairaanhoitokustannuksista

Kassa korvaa tarpeellisesta sairaanhoidosta johtuvia kustannuksia, kun jäsen sairauden tai raskauden ja synnytyksen johdosta hakeutuu lääkärin tai asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon.

LÄÄKÄRINPALKKIOT

Kassa korvaa lääkärin normaalit vastaanottopalkkiot työntekijäjäsenille kokonaan.

Eläkeläis- ja ulkojäsenille korvataan yksityislääkärien vastaanottopalkkioista 80 %. Eläkeläis- ja ulkojäsenen omavastuu lääkärinpalkkion kustannuksista on siis 20 %.

Lääkärin kotikäyntipalkkioista ei lisäetuuskorvausta kuitenkaan makseta.

Yksityisessä hoitolaitoksessa tehtyjen leikkausten ja niihin verrattavien toimenpiteiden lääkärinpalkkiokustannuksista suoritetaan lisäetuuskorvausta hallituksen harkinnan mukaan. Ennen operaatioon menoa on jäsenen haettava kassalta ennakkopäätöstä mahdollisesta korvauksesta. Ennakkopäätöshakemuksen liitteeksi on toimitettava lääkärin lähete toimenpidettä varten ja hoitolaitoksen antama kustannusarvio operaatiosta. Jos ennakkopäätöstä ei yksityisessä hoitolaitoksessa tehdystä leikkauksesta ole etukäteen hallitukselta haettu, ei lisäetuuskorvausta yleensä makseta (poikkeuksena kaihileikkaukset, joista ei yleisyytensä vuoksi ole tarpeen ennakkopäätöstä hakea).

LÄÄKKEET

Kassa korvaa lääkärin ja lääkkeen määräämisoikeuden saaneen laillistetun sairaanhoitajan sairauden hoitoon määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet silloin, kun niistä tulee myös sairausvakuutuslain mukaista korvausta = kelakorvausta. Korvaus maksetaan sairausvakuutuslain mukaisen vuotuisen alkuomavastuun (50 €) täyttymisen jälkeen. Lääkkeet korvataan enintään siihen hintaan asti, josta sairausvakuutuskorvauskin lasketaan eli ns. viitehintaan asti. Jos jäsenelle apteekissa tarjotaan lääkärin määräämän lääkkeen tilalle halvempaa viitehintaista valmistetta, eikä jäsen halua vaihtaa määrättyä lääkettä tarjottuun halvempaan vaihtoehtoon, maksaa hän näiden lääkkeiden hinnanerotuksen apteekille itse.

Lääkkeistä, jotka eivät kuulu lainkaan sairausvakuutuskorvauksen = kelakorvauksen piiriin, ei makseta korvausta, vaikka ne olisivat lääkärin reseptillä määräämiä valmisteita.

TUTKIMUS JA HOITO

Kassa korvaa lääkärin sairauden hoitoon tai sen tutkimiseksi määräämät laboratorio- ja patologian alaan kuuluvat tutkimukset sekä radiologiset tutkimukset kokonaan silloin, kun niistä tulee myös sairausvakuutuskorvaus tai ne on tehty terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Magneetti- ja tietokonetomografiatutkimuksissa edellytetään, että määräyksen on antanut erikoislääkäri.

Kassa korvaa lääkärin määräämät sytostaatti-, säde- ja keinomunuaishoidot kokonaan kuitenkin enintään keskussairaalan muun kuin psykiatrisen toimintayksikön alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka.

Tutkimus- ja hoitomääräys on hankittava ennen tutkimukseen menoa. Määräys on voimassa vuoden ajan lääkärin määräyspäivästä lukien. Yhdellä määräyksellä korvataan enintään 15 tutkimus-/hoitokertaa, jotka on otettava vuoden kuluessa määräyksen allekirjoituspäivästä lukien.

FYSIOTERAPIA

Lääkärin sairauden hoitoon määräämästä fysioterapiasta ja lymfaterapiasta korvataan silloin, kun se on sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa hoitoa. Lymfaterapia kuuluu sairausvakuutuskorvauksen piiriin vain poikkeustapauksissa.

Korvaus on 50 % kustannuksista, kuitenkin enintään 400 euroa kalenterivuodessa. Kotikäyntinä annettua fysioterapiaa ei kuitenkaan korvata.

Tutkimus- ja hoitomääräys on hankittava ennen hoitoihin menoa. Määräys on voimassa vuoden ajan lääkärin määräyspäivästä lukien. Yhdellä määräyksellä korvataan enintään 15 tutkimus-/hoitokertaa, jotka on otettava vuoden kuluessa määräyksen allekirjoituspäivästä lukien. Annetun hoidon on vastattava saatua määräystä. Huomaa, että jos maksat jokaisen hoitokerran erikseen, korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa maksupäivästä lukien.

HIERONTA

Lääkärin sairauden hoitoon määräämästä hieronnasta korvataan 50 %, kuitenkin enintään 200 euroa kalenterivuodessa. Hoidot on otettava kassan hyväksymillä hierojilla. Kotikäyntejä ei kuitenkaan korvata.

Tutkimus- ja hoitomääräys on hankittava ennen hoitoihin menoa. Määräys on voimassa vuoden ajan lääkärin määräyspäivästä lukien. Yhdellä määräyksellä korvataan enintään 15 tutkimus-/hoitokertaa, jotka on otettava vuoden kuluessa määräyksen allekirjoituspäivästä lukien. Annetun hoidon on vastattava määräystä. Huomaa, että jos maksat jokaisen hoitokerran erikseen, korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa maksupäivästä lukien.

NAPRAPAATTI JA KIROPRAKTINEN HOITO

Lääkärin sairauden hoitoon määräämästä naprapaattisesta tai kiropraktisesta hoidosta korvataan 50 %, kuitenkin enintään 200 euroa kalenterivuodessa. Hoidot on otettava kassan hyväksymillä naprapaateilla ja kiropraktikoilla. Kotikäyntejä ei kuitenkaan korvata.

Tutkimus- ja hoitomääräys on hankittava ennen hoitoihin menoa. Määräys on voimassa vuoden ajan lääkärin määräyspäivästä lukien. Yhdellä määräyksellä korvataan enintään 15 tutkimus-/hoitokertaa, jotka on otettava vuoden kuluessa määräyksen allekirjoituspäivästä lukien. Annetun hoidon on vastattava määräystä. Huomaa, että jos maksat jokaisen hoitokerran erikseen, korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa maksupäivästä lukien.

HAMMASHOITO

Kassa korvaa vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti maksavana jäsenenä kassaan kuuluneelle jäsenelle normaalin hammaslääkärin antaman tai hammaslääkärin määräämän ja suuhygienistin antaman hammashoidon kokonaan. Lisäetuuskorvausta maksetaan kuitenkin enintään 680 € kalenterivuodessa. Kotikäyntinä annettua hammashoitoa ei kuitenkaan korvata.

PROTEETTINEN HOITO

Kassa korvaa vähintään kaksi vuotta maksavana jäsenenä kassaan kuuluneelle jäsenelle hammaslääkärin tai hammasteknikon antamasta tai määräämästä proteettisesta toimenpiteestä tai hammasteknisestä työstä 60 %. Lisäetuuskorvausta maksetaan kuitenkin enintään 260 € kalenterivuodessa. Kotikäynnillä tehtyä proteettista hoitoa ei kuitenkaan korvata.

Hammasimplantit tai suun ulkopuolella valmistetut suuret tai keraamiset paikat katsotaan proteettiseksi hammashoidoksi.

SAIRAALA-, POLIKLINIKKA- JA TERVEYSKESKUSMAKSUT

Kassa korvaa sairaalan ja terveyskeskussairaalan hoitopäivämaksun kokonaan. Työntekijäjäsenelle hoitopäivämaksuja korvataan enintään 120 vuorokaudelta, jonka täyttymisen jälkeen tulee olla vähintään vuoden työssä, ennen kuin korvausta on oikeus saada uudelleen. Eläkeläis- ja ulkojäsenelle hoitopäivämaksuja korvataan enintään 90 vuorokaudelta. Eläkeläis- ja ulkojäsenen kertymään lasketaan lisäksi hänelle vuoden ajalta ennen eläkkeelle siirtymistä tai työsuhteen päättymistä maksetut hoitopäivämaksut ja lisäpäivärahapäivät.

Yksityisen sairaanhoitolaitoksen hoitopäivämaksusta korvataan enintään keskussairaalan muun kuin psykiatrisen toimintayksikön alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka, jos hallitus harkintansa jälkeen päättää yksityisesti tehtävästä operaatiosta suorittaa korvausta ja yllä mainitut enimmäismäärät huomioiden.

Kassa korvaa sairaalan poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksut kokonaan.

Kassa korvaa sairaalan tai terveyskeskuksen perimän lääkäritodistuspalkkion kokonaan, jos todistus on kirjoitettu sairauslomaa tai lääkkeiden erityiskorvausoikeutta varten ja todistus on toimitettu kassalle.

Kassa korvaa käynnistä lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla terveyskeskuksessa tai sairaalassa perityn käynti-, päivystys- ja vuosimaksun kokonaan.  Kotisairaanhoidosta perittyjä maksuja ei korvata.

MATKAT JA MAJOITUS

Kassa korvaa sairaanhoidon kannalta välttämättömät matkat sekä apuvälineiden hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkat kokonaan silloin kun yhdensuuntaisen matkan kustannukset ylittävät 6 €.

Matkat korvataan lähimpään mahdolliseen hoitopaikkaan halvinta matkustustapaa käyttäen ellei muuta matkustustapaa sairauden laadun vuoksi tai liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä. Erityiskulkuneuvon (esim. taksi, oma auto, ambulanssi) tarpeen arvioi yleensä lääkäri tai muu terveydenhuollon henkilö.

Alle 100 kilometrin matkat, jotka on tehty omalla autolla julkiseen sairaanhoidon laitokseen, voidaan korvata ilman hoitolaitoksen todistusta erityiskulkuneuvon tarpeesta. Oman auton käytöstä maksettava korvaus on 0,20 €/km.

Taksilla tehty matka korvataan kokonaan, jos sen käyttö on hoitolaitoksen antaman todistuksen perusteella sairauden vuoksi tarpeellista ja taksi on tilattu Kelan osoittaman tilausvälityskeskuksen kautta. Tällöin maksat matkasta taksille vain sairausvakuutuksen omavastuuosuuden, joka on 25,00 €/yhdensuuntainen matka ja jonka kassa hakemuksesta korvaa tilillesi. Jos taksia ei ole tilattu Kelan tilausvälityskeskuksen kautta, maksat taksin kustannukset kokonaan itse, eikä kassa tai Kela maksa sinulle niistä korvausta. 

Kassa korvaa tarpeellisista majoittumiskustannuksista, jos jäsen on korvattavan matkan aikana joutunut yöpymään majoitusliikkeessä tai hoitolaitoksen potilaita varten järjestämässä majoituspaikassa. Korvausta maksetaan kuitenkin enintään siihen määrään saakka, mitä yöpymisen sijasta matkat olisivat tulleet maksamaan.

SILMÄLASIT

Kassa korvaa vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti maksavana jäsenenä kassaan kuuluneelle jäsenelle yksistä silmälaseista enintään 280 € korvauskertaa kohti.

Korvausta voidaan suorittaa uudelleen sen jälkeen, kun maksavaa jäsenyyttä on kertynyt vähintään kaksi vuotta edellisen silmälasihankinnan jälkeen.

Jäsen voi valita vaihtoehtoisesti perinteisten silmälasien sijaan piilolinssit. Ostokerralla korvataan joko yhdet jatkuvakäyttöiset piilolinssit tai enintään 180 paria kertakäyttöisiä piilolinssejä tai 6 paria kuukausilinssejä.

Myös ulkomailta ostetuista silmälaseista korvataan edellä kerrotun mukaisesti, kun ostosta on esitetty yksilöity ja eritelty kuitti.

APUVÄLINEET

Lääkärin kirjallisesti määräämistä sidoksista, laitteista tai apuvälineistä kassa korvaa hallituksen harkinnan mukaan. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos apuväline on mahdollista saada lääkinnällisenä kuntoutuksena maksutta kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Korvausta ratkaistaessa pidetään tärkeänä sitä, että kyse on henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetusta apuvälineestä. Yleensä korvatut apuvälineet ovat olleet hinnaltaan 20–220 euroa.


Yli 400 euroa maksavista apuvälineistä on ennen apuvälineen ostamista haettava kassan hallitukselta ennakkopäätöstä! Hakemukseen on liitettävä lääkärin määräys apuvälineen tarpeesta, kustannusarvio hankittavasta apuvälineestä ja selvitys siitä, onko jäsenellä mahdollisuutta saada apuväline lääkinnällisenä kuntoutuksena kaupungin, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin antamalla maksusitoumuksella. Oikeuden selvittämistä varten jäsenen tulee ottaa yhteyttä kotikaupungin terveyskeskukseen tai lääkinnällisen kuntoutuksen toimistoon. Kouvolassa lääkinnällisen kuntoutuksen toimiston osoite on Tapiontie 4 45160 KOUVOLA ja puhelin 020 616 7970. Mikkelissä apuvälineyksikkö toimii osoitteessa Moisiontie 11 B 50520 MIKKELI ja puhelin 044 351 6511.

EI-KORVATTAVIA KUSTANNUKSIA (ESIMERKKEJÄ)

 • toimistomaksut, puhelumaksut, laskutuslisät, viivästyskorot
 • laitosmaksut, leikkaussalivuokrat, tarvikekulut
 • kuntoutuskustannukset
 • ajokorttitodistukset
 • optikon palkkiot
 • jalkahoitajan palkkiot
 • terveyskeskuksessa tai julkisessa sairaalassa annettu fysioterapia
 • lääkkeet, joista ei tule sairausvakuutuskorvausta = kelakorvausta
 • lääkkeiden sairausvakuutuslain mukainen vuotuinen alkuomavastuu (50 €)
 • lääkärin kotikäyntipalkkiot
 • kotona annettu fysioterapia, hieronta, naprapaattinen tai kiropraktinen hoito


LISÄPÄIVÄRAHAT

Vähintään kuusi kuukautta jäsenenä olleelle maksetaan lisäpäivärahaa jokaiselta arkipäivältä, jolta jäsenellä on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa sen jälkeen, kun työnantajan sairausajanpalkan maksuvelvollisuus on päättynyt.

Lisäpäivärahaa maksetaan sairauden johdosta enintään 120 arkipäivältä. Enimmäissuoritusaikaan lasketaan mukaan kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana ennen sairauden alkamista mahdollisesti jo suoritetut lisäpäivärahat.

Enimmäissuoritusajan 120 arkipäivää täytyttyä syntyy uudelleen oikeus lisäpäivärahaan sen jälkeen kun jäsen on ollut työssä yhtäjaksoisesti yhden vuoden ajan.

Lisäpäivärahan määrä päivää kohden on 0,08 % laskettuna välittömästi työkyvyttömyyttä edeltäneeltä kuudelta kuukaudelta työnantajalta saadusta täydestä ansiosta.

Äitiyslisäpäivärahaa suoritetaan raskauden ja synnytyksen aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta.

Vähintään kuusi kuukautta jäsenenä olleelle maksetaan äitiyslisäpäivärahaa jokaiselta arkipäivältä, jolta hänellä on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista äitiys- ja vanhempainrahaa työnantajan maksaman äitiysloma-ajan palkanmaksun päättymisestä lukien.

Oikeutta äitiyslisäpäivärahaan ei ole, jos työnantaja ei maksa äitiys-/vanhempainloma-ajalta lainkaan palkkaa tai jäsen on ansiotyössä äitiyslisäpäivärahan suorituskauden aikana.

Äitiyslisäpäivärahaa maksetaan enintään 58 arkipäivältä. Enimmäissuoritusajan 58 arkipäivää täytyttyä syntyy uudelleen oikeus äitiyslisäpäivärahaan sen jälkeen, kun jäsen on ollut edellisen vanhempainloman päätyttyä työssä vähintään kuusi kuukautta.

Äitiyslisäpäivärahan määrä päivää kohden on 0,08 % laskettuna välittömästi työkyvyttömyyttä edeltäneeltä kuudelta kuukaudelta työnantajalta saadusta täydestä ansiosta.

KORVAUSTEN HAKEMINEN

Lisäetuuskorvausta on haettava kirjallisesti. Pelkkänä lisäetuutena korvattavia kustannuksia (julkisen sairaanhoidon perimät maksut, silmälasit, hieronta, naprapaatin tai kiropraktikon antama hoito, apuvälineet) voi hakea myös sähköisesti eAsiointipalvelu Iriksen kautta.

Haettaessa korvausta sairaanhoidon kustannuksista tulee kassalle toimittaa alkuperäiset laskut, mahdolliset Kelalomakkeet ja kuitit suoritetuista maksuista sekä täytetty korvaushakemus. Sähköisesti Iriksen kautta korvausta haettaessa on hakemuksen liitetiedostona toimitettava edellä mainitut tositteet (esim. pdf- tai jpg-tiedostona).

Kuitiksi käyvät mm. hoitolaitoksen antama kuitti, pankin antama kuitti tai pankin maksuautomaatista tulostettu kuitti (kun maksu on jo tapahtunut), verkko- tai mobiilipankista tulostettu kuitti, josta löytyy arkistointitunnus tai merkintä "maksettu/vahvistettu" tai tiliotekopio.

Matkakorvausta haettaessa on täytettävä matkakorvaushakemus. Jos korvausta tehdystä matkasta haetaan erityiskulkuneuvon (esim. oma auto, taksi) käytön kustannusten mukaan, tulee pääsääntöisesti toimittaa myös hoitolaitoksen antama todistus erityiskulkuneuvon tarpeesta. Jos matka on tehty omalla autolla ja on alle 100 km ei hoitolaitoksen todistusta erityiskulkuneuvon tarpeesta tarvita, mutta jokin käyntitodistus esim. poliklinikkakuitti kuitenkin tarvitaan.

Jos sairaanhoidon kustannukset ovat aiheutuneet vapaa-aikana sattuneesta tapaturmasta, tulee täyttää myös tapaturmaselvitys.

Sairaanhoidon kustannuksista korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten maksupäivästä lukien. Matkakorvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa matkapäivästä lukien.

Lisäpäivärahaa on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, mistä alkaen sitä halutaan saada. Lisäpäivärahahakemukseksi riittää sairauspäivärahaa varten täytetty päivärahahakemus.

Äitiyslisäpäivärahaa on haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Äitiyslisäpäivärahahakemukseksi riittää äitiys- ja vanhempainrahaa varten täytetty vanhempainetuushakemus.

OHJEET ULKOJÄSENELLE KORVAUSTEN HAKEMISEEN

Ulkojäsenellä on oikeus saada Sairauskassan kautta vain sääntöjen mukaiset lisäetuuskorvaukset. Kela maksaa ulkojäsenen sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset, koska ulkojäsen on sairausvakuutusvastuulla Kelassa eikä Sairauskassassa.

Sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia maksetaan vain yksityisillä lääkäriasemilla ja hoitolaitoksissa syntyneistä kustannuksista esim. lääkärin, hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanottopalkkioista, tutkimuksista ja annetusta fysioterapiasta. Myös lääkärin määräämistä lääkkeistä ja sairaanhoitoon liittyvistä matkoista maksetaan sairausvakuutuskorvausta.

Sairausvakuutuksesta ei korvata julkisen sairaanhoidon kustannuksia kuten terveyskeskusmaksuja, terveyskeskuksessa annettua hammashoitoa, sairaalan poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksuja tai sairaalan hoitovuorokausimaksuja. Sairausvakuutuksesta ei myöskään korvata silmälaseja, pelkkää hierontaa, naprapaatti- tai kiropraktikkohoitoa tai apuvälineitä

KUN KÄYT LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA TAI TUTKIMUKSISSA YKSITYISELLÄ LÄÄKÄRIASEMALLA TAI HOIDOSSA YKSITYISELLÄ HAMMASLÄÄKÄRILLÄ, SUUHYGIENISTILLÄ TAI FYSIOTERAPEUTILLA

Kassan suosittelema tapa: maksa kustannukset kokonaan
Kun käyt lääkärin, hammaslääkärin, suuhygienistin tai fysioterapeutin vastaanotolla tai tutkimuksissa ja hoidossa yksityisellä lääkäriasemalla/hoitolaitoksessa, kerro lääkäriaseman/hoitolaitoksen kassalla, että haet korvaukset itse ja maksat kustannukset kokonaan niin, että niistä ei pidä vähentää edes sairausvakuutuskorvausta. Toimita kaikki lääkäriasemalta/hoitolaitokselta saamasi lomakkeet, maksukuitit ja täytetty korvaushakemus (myös maksuosoite -kohta tilinumeroineen täytettynä) Sairauskassaan. Sairauskassa ottaa toimittamistasi lomakkeista ja kuiteista kopiot, maksaa lisäetuuskorvauksen tilillesi ja skannaa alkuperäiset lomakkeet Kelaan, joka maksaa sairausvakuutuskorvauksen tilillesi.

Jos haluat hakea sairausvakuutuskorvauksen itse Kelasta, ota kaikista saamistasi lomakkeista ja kuiteista kopiot. Toimita alkuperäiset lomakkeet Kelaan, joka maksaa sairausvakuutuskorvauksen tilillesi. Toimita kopiot ja Kelasta saamasi korvauspäätös Sairauskassaan, joka maksaa lisäetuuskorvauksen tilillesi.

Jos lääkäriasema vähentää sairausvakuutuskorvauksen

Usealla yksityisellä hoitolaitoksella, lääkäri- tai hammaslääkäriasemalla on nykyisin suorakorvaussopimus Kelan kanssa ja he mielellään vähentävät sairausvakuutuskorvauksen suoraan kustannuksista ja laskuttavat sinulta vain omavastuuosuuden. Tällöin sinulle itsellesi jää vain kuitti maksamastasi omavastuuosuudesta ja muut lomakkeet lääkäriasema lähettää Kelaan. Koska ulkojäsen ei ole kassassa sairausvakuutusvastuulla, ei kassa pysty tarkistamaan lisäetuuskorvauksen ratkaisemiseen tarvittavia tietoja Kelan ohjelmista. Pelkästä omavastuukuitista vain harvoin selviävät kassan lisäetuuskorvauksen ratkaisemista varten tarvittavat tiedot.

Jos lääkäriasema vähentää kustannuksista sairausvakuutuskorvauksen, pyydä itsellesi kopiot käyntiisi liittyvistä kelalomakkeista. Toimita kopiot, omavastuukuitti ja täytetty korvaushakemus Sairauskassaan lisäetuuskorvauksen ratkaisemista ja maksamista varten.

SAIRAUDEN HOITOON LIITTYVÄT MATKAKORVAUKSET

Kun teet matkan omalla autolla tai julkisilla kulkuneuvoilla
Kun käyt lääkärin vastaanotolla tai lääkärin määräämissä tutkimuksissa ja hoidoissa omalla autolla tai julkisia kulkuvälineitä käyttäen, toimita matkakorvaushakemus Sairauskassaan. Liitä hakemukseen hoitolaitoksesta mahdollisesti saamasi käyntitodistus tai muu todistus sairauden hoidon vuoksi tekemästäsi matkasta (esim. lasku poliklinikkakäynnistä tai sairaalahoidosta) ja matkaliput julkisten kulkuneuvojen käytöstä. Sairauskassa ottaa hakemuksestasi kopion, maksaa lisäetuuskorvauksen tilillesi ja skannaa alkuperäisen hakemuksen liitteineen Kelaan, joka ratkaisee sairausvakuutuskorvauksen ja maksaa sen tilillesi.

Jos haluat hakea sairausvakuutuskorvauksen itse Kelasta, ota hakemuksestasi, siihen liittyvistä käyntitodistuksista ja matkalipuista kopiot. Toimita alkuperäiset lomakkeet ja liput Kelaan, joka ratkaisee sairausvakuutuskorvauksen ja maksaa sen tilillesi. Toimita kopiot ja Kelasta saamasi korvauspäätös Sairauskassaan, joka maksaa lisäetuuskorvauksen tilillesi. Sairausvakuutuskorvausta matkakustannuksista on mahdollista hakea myös sähköisesti Kelan sivuilla. Tällöinkin toimita kopiot hakemuksestasi, käyntitodistuksesta ja matkalipuista sekä Kelan korvauspäätös Sairauskassan lisäetuuskorvauksen ratkaisemista varten.

Kun teet matkan taksilla
Jos käyt lääkärin vastaanotolla tai lääkärin määräämissä tutkimuksissa ja hoidoissa taksilla ja tilaat matkan Kelan osoittaman taksin tilausvälityskeskuksen numerosta (Kymenlaaksossa 0800 302 333), maksat taksille vain omavastuuosuuden 25,00 €/yhdensuuntainen matka. Toimita taksilta saamasi omavastuukuitit, hoitolaitoksen antama käyntitodistus, josta taksin käytön tarpeellisuus sairauden vuoksi selviää (tarvitaan aina, kun matka tehdään taksilla) ja matkakorvaushakemus Sairauskassaan. Sairauskassa maksaa korvauksen tilillesi ja Kela sairausvakuutuskorvauksen suoraan taksille.

Jos tilaat taksin muualta kuin Kelan osoittaman taksin tilausvälityskeskuksen kautta, maksat koko matkan hinnan itse taksille, eikä kassa tai Kela korvaa matkan kustannuksia.

Kun teet matkan ambulanssilla

Jos joudut sairauden vuoksi turvautumaan ambulanssiin, maksat matkasta ambulanssille yleensä vain sairausvakuutuksen omavastuuosuuden 25,00 euroa/matka, joka laskutetaan sinulta tavallisesti jälkikäteen. Toimita ambulanssikuljetuksesta saamasi lasku, maksukuitti ja matkakorvaushakemus Sairauskassaan. Sairauskassa maksaa lisäetuuskorvauksen tilillesi. Kuljetuksen hoitanut yritys hakee sairausvakuutuskorvauksen puolestasi Kelasta.


JULKISEN SAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET, SILMÄLASIEN JA APUVÄLINEIDEN SEKÄ HIEROJAN, NAPRAPAATIN TAI KIROPRAKTIKON ANTAMIEN HOITOJEN KUSTANNUKSET SUORAAN SAIRAUSKASSALLE

Julkisen sairaanhoidon käynneistä, kuten terveyskeskusmaksuista, terveyskeskuksessa annetusta hammashoidosta, sairaalan poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksuista tai sairaalan hoitovuorokausimaksuista syntyneistä kustannuksista toimita korvaushakemus suoraan Sairauskassalle. Toimita myös silmälasien tai apuvälineiden hankinnasta, samoin kuin hierojan, naprapaatin tai kiropraktikon antamasta hoidosta, syntyneistä kustannuksista korvaushakemus suoraan Sairauskassasta. Nämä kustannukset eivät kuulu sairausvakuutuskorvauksen piiriin.

Toimita kassalle korvaushakemuksen lisäksi alkuperäinen lasku ja maksukuitti. Kun kyse on hieronnasta, naprapaatin tai kiropraktikon antamasta hoidosta tai apuvälineen hankinnasta, tarvitaan myös lääkärin etukäteen antama tutkimus- ja hoitomääräys.