Työntekijäjäsenen jäsenmaksu on 1,45 % hänen osakkaalta saamastaan ennakkoperintälain alaisesta palkasta. Työnantaja pidättää jäsenmaksun palkanmaksun yhteydessä.


Hallitus voi myöntää jäsenelle, jolta esim. vanhempainloman, hoito-, vuorottelu-, opinto- tai virkavapaan vuoksi ei kerry jäsenmaksuja palkasta, oikeuden itsemaksavaan jäsenyyteen. 

Työsuhteen kassan toimintapiirin alaiseen työnantajaan tulee olla voimassa koko palkattoman jakson ajan. Itsemaksavaa jäsenyyttä haetaan erillisellä lomakkeella, joka on tulostettavissa näiltä sivuilta Lomakkeet-otsikon alta. 

Pyydä Sairauskassan jäsenmaksun laskemista varten palkanlaskijaltasi kirjallisena ansiotietosi palkatonta jaksoa edeltäviltä kuudelta kuukaudelta ja liitä ne hakemukseesi.

Itsemaksavan jäsenen jäsenmaksu on 1,45 %. Jäsenmaksun perusteena ovat hänen kuuden kuukauden ajalta ennen palkattoman vapaan alkamista työnantajalta saamansa täydet ansiot. Jäsenmaksun jäsen maksaa itse neljännesvuosittain kassan lähettämän laskun perusteella. Lisäksi työnantajan vapaan aikana mahdollisesti maksamasta kannuste- ja aloitepalkkiosta, palvelusvuosikorvauksesta tai vastaavasta peritään kassan jäsenmaksu, koska se on työssäoloajalta ansaittua jälkikäteen maksettavaa ennakonpidätyksen alaista palkkaa, josta jäsenmaksu kassan sääntöjen 8 §:n mukaan peritään.


Työssä olevan osaeläkeläisen ja osa-aikaeläkeläisen jäsenmaksu on 1,45 % palkasta ja 2,85 % eläkkeestä. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä nostavan ja työtään vastaavasti vähentäneen jäsenen jäsenmaksu on 1,45 % palkasta ja 2,85 % nostetusta eläkkeen osasta. Työnantaja perii jäsenmaksun palkasta ja eläkkeen osuudesta jäsenmaksun maksaa jäsen itse kassan toimittaman laskun perusteella neljännesvuosittain.

 

Jos nostat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja vähennät työntekoasi osakkaan palveluksessa, ota yhteyttä Sairauskassan toimistoon eläkkeestäsi perittävän jäsenmaksun selvittämistä varten.


Eläkeläis- ja ulkojäsenen jäsenmaksu on 2,85 % lakisääteisistä työeläkkeistä.  Osaeläkkeellä olevalta eläkeläis- tai ulkojäseneltä jäsenmaksu peritään osaeläkkeestä, joka on kerrottu kahdella. Eläkeläis- ja ulkojäsenet maksavat jäsenmaksunsa itse kolmen kuukauden erissä kassan lähettämien laskujen perusteella. 


Jäsen voi jatkaa eläkeläisjäsenenä, jos hän ennen eläkkeelle siirtymistään on ollut kassan maksavana jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään 20 vuotta ja hän siirtyy työnantajan palveluksesta suoraan eläkkeelle.


Jäsen voi jatkaa ulkojäsenenä eläkkeelle siirryttyään, jos hän ennen työsuhteensa päättymistä on ollut maksavana jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään 20 vuotta. Jos työsuhde on päättynyt ennen 31.12.2020 edellytetään lisäksi, että jäsen on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä ns. työttömyysputkeen ja hänellä on irtisanottaessa oikeus Työttömyysturvalain mukaisiin lisäpäiviin. Jos työsuhde on päättynyt 1.1.2021 tai sen jälkeen edellytetään lisäksi, että työsuhteen päättymisestä on enintään kuusi vuotta.