Työntekijävakuutetun vakuutusmaksu on 1,45 % hänen osakkaalta saamastaan ennakkoperintälain alaisesta palkasta. Työnantaja pidättää vakuutusmaksun palkanmaksun yhteydessä.


Hallitus voi myöntää jäsenelle, jolta esim. vanhempainloman, hoito-, vuorottelu-, opinto- tai virkavapaan vuoksi ei kerry vakuutusmaksuja palkasta, oikeuden itsemaksavaan vakuutussuhteeseen. 

Työsuhteen kassan toimintapiirin alaiseen työnantajaan tulee olla voimassa koko palkattoman jakson ajan. Itsemaksavaa vakuutus-suhdetta haetaan erillisellä lomakkeella, joka on tulostettavissa näiltä sivuilta Lomakkeet-otsikon alta. 

Pyydä Sairauskassan vakuutusmaksun laskemista varten palkanlaskijaltasi kirjallisena ansiotietosi palkatonta jaksoa edeltäviltä kuudelta kuukaudelta ja liitä ne hakemukseesi.

Itsemaksavan vakuutetun vakuutusmaksu on 1,45 %. Vakuutusmaksun perusteena ovat hänen kuuden kuukauden ajalta ennen palkattoman vapaan alkamista työnantajalta saamansa täydet ansiot. Vakuutusmaksun vakuutettu maksaa itse neljännesvuosittain kassan lähettämän laskun perusteella. Lisäksi työnantajan vapaan aikana mahdollisesti maksamasta kannuste- ja aloitepalkkiosta, palvelusvuosikorvauksesta tai vastaavasta peritään kassan vakuutusmaksu, koska se on työssäoloajalta ansaittua jälkikäteen maksettavaa ennakonpidätyksen alaista palkkaa, josta vakuutusmaksu kassan sääntöjen 8 §:n mukaan peritään.


Työssä olevan osaeläkeläisen ja osa-aikaeläkeläisen vakuutusmaksu on  1,45 % palkasta ja 2,85 % eläkkeestä. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä nostavan ja työtään vastaavasti vähentäneen vakuutetun vakuutusmaksu on 1,45 % palkasta ja 2,85 % nostetusta eläkkeen osasta. Työnantaja perii vakuutusmaksun palkasta ja eläkkeen osuudesta vakuutusmaksun maksaa vakuutettu itse kassan toimittaman laskun perusteella neljännesvuosittain.

 

Jos nostat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja vähennät työntekoasi osakkaan palveluksessa, ota yhteyttä Sairauskassan toimistoon eläkkeestäsi perittävän vakuutusmaksun selvittämistä varten.


Eläkeläisvakuutetun ja muun vakuutetun (entinen ulkojäsen) vakuutusmaksu on 2,85 % lakisääteisistä työeläkkeistä.  Osaeläkkeellä olevalta eläkeläis- tai muulta vakuutetulta vakuutusmaksu peritään osaeläkkeestä, joka on kerrottu kahdella (OVE 50 %) tai neljällä (OVE 25 %). Eläkeläisvakuutetun ja muut vakuutetut maksavat vakuutusmaksunsa itse kolmen kuukauden erissä kassan lähettämien laskujen perusteella. 


Henkilö voi jatkaa vakuutussuhteessa eläkeläisvakuutettuna, jos hän ennen eläkkeelle siirtymistään on ollut kassan maksavana vakuutettuna yhtäjaksoisesti vähintään 20 vuotta ja hän siirtyy työnantajan palveluksesta suoraan eläkkeelle.


Henkilö voi liittyä uudelleen kassaan ja jatkaa vakuutussuhdettaan muuna vakuutettuna eläkkeelle siirryttyään, jos hän ennen työsuhteensa päättymistä on ollut maksavana vakuutettuna yhtäjaksoisesti vähintään 20 vuotta.

Jos työsuhde on päättynyt ennen 31.12.2020 edellytetään lisäksi, että vakuutettu on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä ns. työttömyysputkeen ja hänellä on irtisanottaessa oikeus Työttömyysturvalain mukaisiin lisäpäiviin.

Jos työsuhde on päättynyt 1.1.2021 tai sen jälkeen edellytetään, että työsuhteen päättymisestä on enintään kuusi vuotta.