Työttömyysputken kautta eläkkeelle siirtyvien kassan jäsenyys 1.1.2014 alkaen

TYÖTTÖMYYSPUTKEN KAUTTA ELÄKKEELLE SIIRTYVIEN SAIRAUSKASSAN JÄSENYYS 1.1.2014 ALKAEN


Alla kerrotut muutokset eivät koske jo Sairauskassan eläkeläisjäseniksi hyväksyttyjä henkilöitä, vaan ainoastaan niitä kassan entisiä jäseniä, joiden työttömyysputken jatkeeksi myönnetty eläke on alkanut 1.5.2013 tai sen jälkeen.


Kelan SVL 16 luvun 1-3 §:ien tulkinta ja KHO:n 5.4.2013 antama päätös tulkintaan liittyen


Nykyisen sairausvakuutuslain 1224/2004 16 luvun 1 §:n mukaan kassan toimintapiiriin voivat kuulua saman työnantajan palveluksessa olevat työntekijät ja lisäetuuksien saajina saman työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet työntekijät. Kelan nykyisen kannan mukaan yllä mainittua sairausvakuutuslain kohtaa on tulkittava niin, että kassoihin eläkeläisjäseniksi ja sairausvakuutusvakuutusvastuulle voidaan liittää ainoastaan suoraan työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt. Sen sijaan työttömyysturvan lisäpäiviltä eläkkeelle siirtyneitä henkilöitä ei saa hyväksyä eläkeläisjäseniksi eikä siirtää takaisin kassan sairausvakuutusvastuulle.


Kela on ohjeistanut työpaikkakassoja muuttamaan sääntöjään niin, että edellä tarkoitetut työttömyysputken kautta eläkkeelle siirtyvät henkilöt voivat kuulua kassaan vain lisäetuusvakuutettuina eli ns. ulkojäseninä. Nämä ulkojäsenet hakevat sairausvakuutuskorvauksen Kelalta ja kassan sääntöjen mukaiset lisäetuudet työpaikkakassastaan.


Korkein hallinto-oikeus on 5.4.2013 antamassaan päätöksessäasettunut Kelan SVL 16 luvun 1-3 §:ien tulkinnan kannalle ja määrännyt kaikki asianosaiset päätöstä jatkossa noudattamaan. Koska Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kumoaa kassan sääntöjen 4 §:ssä aiemmin olleet eläkeläisjäsenyyttä koskevat määräykset, on kassan KHO:n päätöstä noudatettava sen tiedoksi tulemisesta 8.4.2013 alkaen.


Työttömyysputken kautta eläkkeelle siirtyvien jäsenyyteen 1.1.2014 alkaen/ulkojäsenyys


Kassan sääntöihin on 1.1.2014 alkaen lisätty määräykset ns. lisäetuusjäsenistä eli ulkojäsenistä, joille sääntöjen mukaiset lisäetuuskorvaukset maksetaan kassasta, mutta heidän sairausvakuutusvastuunsa on kassan sijasta Kelassa, joten sairausvakuutuskorvaukset eli kelakorvaukset ulkojäsnet saavat Kelasta.


Ulkojäseneksi voi 1.1.2014 alkaen liittyä kassan entinen jäsen, joka on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja hän on irtisanottaessa ollut sen ikäinen, että hänellä on ollut oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin. Lisäksi eläkkeen tulee perustua jäsenen viimeiseen ja samalla kassan toimintapiiriin työsuhteeseen, josta yhtäjaksoista jäsenyyttä kassassa on ennen irtisanomista kertynyt vähintään 20 vuotta. Eli ulkojäsenyyden edellytykset ovat samat kuin eläkeläisjäsenyyden. Ulkojäsenellä on oikeus samoihin lisäetuuskorvauksiin kuin kassan eläkeläisjäsenillä. Myös jäsenmaksu on sama kuin eläkeläis-jäsenellä.


Lisätietoja kassan toimistolta puh. 020415 2430 tai sähköpostitse sairauskassa.kuusankoski@upm.com.


Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa


Hallitus

0
Feed

Jätä kommentti